Lankomumas

  • Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikų lankomumas registruojamas ikimokyklinių grupių dienynuose kiekvieną darbo dieną iki 9.00 val.
  • Susirgus ar dėl kitų priežasčių vaikui neatvykus į ugdymo įstaigą, prašome informuoti grupių lopšelio-darželio auklėtojas arba darželio administraciją tel. (8 319) 52300 iki 8.30 val. ir nurodyti neatvykimo priežastį.
  • Prašymus, pateisinančius vaiko nelankytas dienas, pateikti ne vėliau kaip paskutinę mėnesio darbo dieną iki grupės darbo laiko pabaigos.
  • Primename, kad vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016, 80 p. įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosėja ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų.
  • Atvykstant vaikui į ugdymo įstaigą, ir vėliau, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. turi būti pateiktas vaiko sveikatos pažymėjimas (Forma Nr. 027-1/a).

 LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-04-27