Laisvos darbo vietos

PRIENŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GINTARĖLIS“ REIKALINGAS RAŠTVEDYS

Pareigybės lygis – C.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  1. Raštvedžio pareigoms priimamas dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, mokantis sisteminti informaciją, puikiai dirbantis kompiuteriu, žinantis Valstybinės kalbos tikslingą vartojimą, raštvedybos ir archyvų tvarkymo reikalavimus, tvarkingas, kruopštus, atidus, sugebantis greitai orientuotis situacijose, norintis tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją, žinantis reprezentavimo subtilumus.
  2. Raštvedys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, darželio nuostatais, vadovo įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Raštvedys turi mokėti, žinoti ir išmanyti:

3.1. pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų rekvizitus, raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;

3.2. bendruosius reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius (reikalų) dokumentus;

3.3. popierinių ir elektroninių dokumentų įforminimo reikalavimus;

3.4. norminius aktus, kurie nustato specialiųjų dokumentų tvarkymo taisykles;

3.5. dokumentų parengimo ir perdavimo į archyvą tvarką;

3.6. fizinių asmenų dokumentų saugojimą;

3.7. dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas;

3.8. administracinės kalbos kultūros pagrindus;

3.9. dokumentų ir raštų tekstus.

4. Terminus ir specialiąją reikšmę įgijusius žodžius:

4.1. valstybinės kalbos tikslingą vartojimą;

4.2. kanceliarinę (raštinės) kalbą;

4.3. administracijos darbo reglamentą;

4.4. dokumentų apskaitos reikalavimus;

4.5. dokumentų analizavimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose vietose tvarką;

4.6. tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

III. PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Gyvenimo aprašymą.

IV. PRIVALUMAI: darbo patirtis, užsienio kalbos mokėjimas. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

V. DOKUMENTAI PRIIMAMI iki 2020-10-19 16.00 val. Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus kabinete (Statybininkų g. 17, Prienai). Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktore@gintarelis.prienai.lm.lt su nuoroda raštvedžio atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

VI. PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai telefonu ar elektroniniu laišku.

Tel. pasiteiravimui (8 606) 03 284 el. p. direktore@gintarelis.prienai.lm.lt.

—————————————————————————————————————————-

(SKELBIMAS NEGALIOJA) PRIENŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
  2. Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  3. Ugdytinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant ugdytinių kalbos sutrikimus;
  4. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.Privalumai: darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, rekomendacijos.

Preliminari darbo pradžia – 2020 m. rugsėjo 18 d.

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 11 d. 9.00 val. adresu – Statybininkų g. 17, Prienai LT-59136.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos direktorei, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai sutikrinti grąžinami pretendentui.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai apie atrankos laiką bus informuoti.

Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 319) 52300, mob. 8 606 03284,  el. p. direktore@gintarelis.prienai.lm.lt

______________________________________________________________________________

(SKELBIMAS NEGALIOJA) PRIENŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ SKELBIA ATRANKĄ
LOPŠELIO-DARŽELIO AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybės lygis – C

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Reikalavimai lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo pareigoms užimti – ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo darbo pobūdis: darbas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėje su vaikais nuo 1,5 m. iki 6 m., sanitarinė-higieninė grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūra, vaikų maitinimas, pagalba pedagogui organizuojant ugdomąją veiklą.

Preliminari darbo pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. 9.00 val. adresu – Statybininkų g. 17, Prienai LT-59136.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4) gyvenimo aprašymą;
5) buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos direktorei, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai sutikrinti grąžinami pretendentui.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai apie atrankos laiką bus informuoti 2020 m. rugpjūčio 27 d.

Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 319) 52300, mob. 8 606 03284,  el. p. direktore@gintarelis.prienai.lm.lt

______________________________________________________________________________

(SKELBIMAS NEGALIOJA) SKUBIAI PRIENŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GINTARĖLIS“ REIKALINGA VALYTOJA (-AS)

Pareigybė: valytoja (-as).
Pareigybės lygis – D
Darbo krūvis – 0,5 etato.
Šiai pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
Funkcijos ir specialieji reikalavimai – priskirtų lopšelio-darželio patalpų kruopštus valymas ir tvarkymas, pavyzdingos švaros ir tvarkos palaikymas. Atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, motyvacija darbui.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka.
Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 12 val. darbo dienomis adresu – Statybininkų g. 17, Prienai, LT-59136.
Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) gyvenimo aprašymą;
4)  buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos direktorei, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai sutikrinti grąžinami pretendentui.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai apie atrankos laiką bus informuoti 2020 m. rugpjūčio 21 d.
Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 319) 52300, mob. 8 606 03284,  el. p. direktore@gintarelis.prienai.lm.lt

_____________________________________________________________________________

(SKELBIMAS NEGALIOJA) PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ STRIELČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUI REIKALINGAS MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS

Pareigybė – meninio ugdymo pedagogas
Pareigybės lygis – A2
Darbo krūvis – 0,25 etato
Reikalavimai pretendentams:
1) meninio ugdymo pedagogas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir muzikos mokytojo kvalifikaciją, turi būti susipažinęs su įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimais, žinoti lopšelio-darželio darbo specifiką bei problemas ir jų sprendimus;
2) gebėti padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kūrybinius, kultūrinius interesus;
3) organizuoti meninio ugdymo procesą orientuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius;
4) gebėti dirbti kompiuteriu;
5) gebėti dirbti komandoje, numatyti veiklos prioritetus, meninio ugdymo tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėti dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Privalumai:
1) darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;
2) gebėjimas ruošti dokumentus, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3) gebėjimas ruošti vaikus dalyvauti įvairiuose konkursuose, šventėse, koncertuose įstaigoje, mieste, respublikoje;
4) gebėjimas telkti, inicijuoti, organizuoti kolektyvą bendriems renginiams;
5) meninio ugdymo pedagogo darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis;
6) rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Darbo apmokėjimas: pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII – 198).

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4) gyvenimo aprašymą;
5) meninio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6)  motyvacinį laišką (nebūtina);
7) asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės (nebūtina).

Dokumentai priimami iki 2019 m. spalio 4 d. 12 val. darbo dienomis adresu – Statybininkų g. 17, Prienai, LT-59136. Telefonas pasiteirauti – (8 319) 52 300, el. p. gintarelis@prienai.lt.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui (pokalbio data, laikas bus derinami). Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

__________________________________________________________________________

(SKELBIMAS NEGALIOJA) Atsinaujinantis, bet savo tradicijas puoselėjantis Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ ieško motyvuoto, atviro kaitai ir geros mokyklos koncepcijai neabejingo pedagogo – mokytojo, gebančio dirbti su ikimokyklinio ugdymo programa ir žingeidžiais vaikais.

Galbūt tai tu? Turi pažįstamą, kuris(-i) ieško būtent tokio kūrybingo ir atsakingo darbo? Rekomenduok.

Pareigybė: lopšelio-darželio auklėtojas.
Pareigybės lygis – A2
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutartis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programą.

Atliekamos užduotys:
a) individualios ir grupinės veiklos, kuria siekiama lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą, planavimas ir organizavimas;
b) kalbos vystymosi skatinimas, sekant pasakas, vaidinant, dainuojant, deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir ginčijantis;
c) vadovavimas vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą;
d) vaikų stebėjimas, siekiant įvertinti jų pažangą ir nustatyti vystymosi, emocines ar sveikatos problemas;
e) vaikų mitybos, gerovės ir saugumo stebėjimas bei vertinimas ir veiksnių, galinčių trukdyti jų pažangai, nustatymas;
f ) vaikų veiklos priežiūra, užtikrinant jų saugumą ir sprendžiant konfliktus;
g) vaikų konsultavimas ir pagalba, ugdant tinkamus mitybos, rengimosi ir asmeninės higienos įgūdžius;
h) vaikų pažangos ar problemų aptarimas su tėvais ir kitais darbuotojais, poreikio kreiptis į kitas tarnybas ir tinkamų veiksmų nustatymas;
i) bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais, dirbančiais su vaikais.

Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4) gyvenimo aprašymą;
5) ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6)  buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).

Dokumentai priimami iki 2019 m. vasario 8 d. 12 val. darbo dienomis adresu – Statybininkų g. 17, Prienai, LT-59136. Telefonas pasiteirauti – (8 319) 52 300, el. p. gintarelis@prienai.lt

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

___________________________________________________________________________________

(SKELBIMAS NEGALIOJA) PRIENŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ SKELBIA ATRANKĄ
LOPŠELIO-DARŽELIO AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo krūvis: lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo – 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Reikalavimai lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo (pareigybės lygis – C) pareigoms užimti: ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo darbo pobūdis: darbas ikimokyklinio ugdymo grupėje su vaikais nuo 2 m. iki 5 m., sanitarinė-higieninė grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūra, vaikų maitinimas, pagalba lopšelio-darželio auklėtojui organizuojant ugdomąją veiklą.

Preliminari darbo pradžia – 2019 m. sausio 7 d.

Dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 3 d. 9.00 val. adresu – Statybininkų g. 17, Prienai LT-59136.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Atranka vyks 2019 m. sausio 3 d. 13 val. Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus kabinete.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 319) 52300, el. p. gintarelis@prienai.lt

_________________________________________________________________________________

 (SKELBIMAS NEGALIOJA) Atsinaujinantis, bet savo tradicijas puoselėjantis Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ ieško motyvuoto, atviro kaitai ir geros mokyklos koncepcijai neabejingo pedagogo – mokytojo, gebančio dirbti su ikimokyklinio ugdymo programa ir žingeidžiais vaikais.

Galbūt tai tu? Turi pažįstamą, kuris(-i)  ieško būtent tokio kūrybingo ir atsakingo darbo? Rekomenduok.

Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo mokytojas(-a).
Pareigybės lygis – A2
Darbo krūvis – 0,6 etato.
Darbo sutartis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programą.

Atliekamos užduotys:
a) individualios ir grupinės veiklos, kuria siekiama lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą, planavimas ir organizavimas;
b) kalbos vystymosi skatinimas, sekant pasakas, vaidinant, dainuojant, deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir ginčijantis;
c) vadovavimas vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą;
d) vaikų stebėjimas, siekiant įvertinti jų pažangą ir nustatyti vystymosi, emocines ar sveikatos problemas;
e) vaikų mitybos, gerovės ir saugumo stebėjimas bei vertinimas ir veiksnių, galinčių trukdyti jų pažangai, nustatymas;
f ) vaikų veiklos priežiūra, užtikrinant jų saugumą ir sprendžiant konfliktus;
g) vaikų konsultavimas ir pagalba, ugdant tinkamus mitybos, rengimosi ir asmeninės higienos įgūdžius;
h) vaikų pažangos ar problemų aptarimas su tėvais ir kitais darbuotojais, taip pat poreikio kreiptis į kitas tarnybas ir tinkamų veiksmų nustatymas;
i) bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais, dirbančiais su vaikais.

Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4) gyvenimo aprašymą;
5) ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6)  buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 12 val. darbo dienomis adresu – Statybininkų g. 17, Prienai, LT-59136. Telefonas pasiteirauti – (8 319) 52300, el. p. gintarelis@prienai.lt

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.