Logopedų paslaugos

Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, logopedinę pagalbą teikia logopedė metodininkė Aldona Venterienė ir vyresnioji logopedė Jolanta Diana Bunevičienė.
Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalinti.
Rugsėjo mėnesį logopedai tiria vaikų kalbą, siekdami nustatyti kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus, gegužės mėnesį įvertina vaikų, lankiusių logopedines pratybas, padarytą pažangą.
Logopedės moko vaikus taisyklingai tarti garsus, girdėti ir skirti garsus,  kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais, pasakoti.
Logopedas išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Tai viena pagrindinių darželio logopedo veiklos krypčių. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis. Dirba su vaikais individualiai grupėmis ir pogrupiais, taikydamas  priemones  kalbėjimo ir kalbos sutrikimams  šalinti.
Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje. Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus), pedagogus.

Kas yra logopedinė pagalba?
Logopedinė pagalba – tai logopedinės pratybos, kurių tikslas šalinti kalbos sutrikimus. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo, vaiko ir jo tėvų, auklėtojų bendradarbiavimo.

Logopedė metodininkė Aldona Venterienė konsultuoja tėvus (globėjus):
Pirmadieniais 8.00–9.30 val.
Trečiadieniais 8.00–9.00 val.

Vyresnioji logopedė Jolanta Diana Bunevičienė konsultuoja tėvus (globėjus):
Trečiadieniais 16.30–17.45 val.