Darželio savitumas

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Prienų mieste veikia 7 grupės: 2 ankstyvojo amžiaus grupės,  4 ikimokyklinio amžiaus grupės, 1 priešmokyklinio amžiaus grupė. Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriuje veikia viena ikimokyklinio amžiaus grupė.

********************

Vizija

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – bendradarbiaujanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, taikanti prasmingo ugdymo(si) strategijas, sukūrusi saugią, estetišką, motyvuojančią aplinką, ugdanti sveiką, aktyvų vaiką, mylintį tėviškės gamtą, susipažinusį su liaudies kultūra ir tradicijomis. Bendruomenės nariai įgiję šiuolaikines kompetencijas, gebantys teikti šeimoms (globėjams) švietimo pagalbą, pagrįstą bendradarbiavimu bei partneryste.

Misija

Vykdyti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą (si), pagal jų gebėjimus ir poreikius, užtikrinti žinių, patirties sklaidą, vadovaujantis pedagogų tobulėjimo visą gyvenimą idėjomis bei vykdant projektinę veiklą sveikos gyvensenos ir tautiškumo ugdymo kryptimi. Konsultuoti ir teikti įvairiapusę pagalbą šeimoms (globėjams) ir pedagogams.

Vertybės

Pedagogų profesionalumas ir kompetentingumas.
Saugus vaikas saugioje aplinkoje.
Bendradarbiavimas su šeima (globėjais).

Filosofija

Lopšelio-darželio filosofija – asmens vertė ir orumas, artimo meilė, prigimtinė žmonių lygybė, žmonių laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimas. „Laimingi vaikai – laimingi tėvai“.

********************

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nuo 2001 metų dalyvauja Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ projekte.

Parengėme ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programą „Augu sveikas ir stiprus“ bei šios programos įgyvendinimo etapus. Didelį dėmesį skiriame sveikos ir saugios gyvensenos formavimui. Organizuojamos įvairios veiklos, stiprinančios ugdytinių sveikatą: rytinė mankšta, kūno kultūros užsiėmimai vyksta erdvioje sporto salėje, sporto pramogos, sporto šventės, sveikatos dienos, sveikatos valandėlės.