Ugdymas

Ugdymo programos

Pedagogai dirba pagal neformaliojo švietimo programas:

Prienų lopšelio-darželio ,,Gintarelis“ ikimokyklinio ugdymo programa ,,Vaivorykštė“.

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms (2019 atnaujinta)

 

Papildomai taikomos programos:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa.
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

Etninio ugdymo gairės ,,Po Tėviškės dangum“.

 

Vaikų ugdymo pasiekimų vertinimas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai vertina vaikų pasiekimus mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (gegužės mėn.). Atskirų ugdymo sričių (socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimas, kalba, dailė, muzika, vaidyba, kūno kultūra ir kt.) pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko gyvenimo situacijose.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus remdamiesi ,,Vaikų brandumo mokyklai“ rodikliais bei ,,Priešmokyklinio ugdymo standartu“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose.