Mokestis už darželį

SVARBU!!!

Mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymas

Vaiko vienos dienos maitinimo normos mokestis, lankantiems:

          Lopšelio grupes – 2.70 Eur;

          Darželio grupes – 3.00 Eur;

Fiksuotas mokestis už kiekvieną mėnesį  5,00 Eur  pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomo vaiko ugdymo(si) reikmėms ir aplinkai gerinti.

SVARBU!!! Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2019)

MOKESČIŲ UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS

        Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ turi būti sumokėtas už praėjusį mėnesį iki 20 kito mėnesio dienos pagal pateiktą lopšelio-darželio pranešimą „Dėl mokesčio už darželį“.

        Mokestį mokėti ,,Swedbank“, AB LT437300010150271003;

        Įstaigos vadovas atsako už mokesčio surinkimą laiku. Įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų ir raštu informuoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už centralizuotą vaikų priėmimą, jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis.

 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO