Vaiko gerovės komisija

GERB. TĖVELIAI,

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489  8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtą 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926, nuo 2018 m. vasario 1 d. neliko privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturtntį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Pokyčiai:
– Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

– Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

– Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2017–2018 M. M.

Komisijos pirmininkė – Jolanta Diana Bunevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Aldona Venterienė, logopedė metodininkė,
Komisijos sekretorė – Nijolė Muzikevičienė, vyresn. auklėtoja
Nariai:
Danutė Mozūrienė – vyresn. auklėtoja
Ramunė Petraškienė – vyresn. auklėtoja
Loreta Radzevičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Dalia Karčiauskienė – vaikų slaugytoja

VGK įsakymas
VKG sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2016-2017 M. M.

Pirmininkė: Jolanta Diana Bunevičienė – direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Aldona Venterienė – logopedė

Danutė Mozūrienė – auklėtoja

Ramunė Petraškienė – auklėtoja

Loreta Radzevičienė– priešmokyklinio ugdymo pedagogė.