DĖMESIO!

PRIENŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GINTARĖLIS“ REIKALINGAS RAŠTVEDYS

Pareigybės lygis – C.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka.

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Raštvedžio pareigoms priimamas dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, mokantis sisteminti informaciją, puikiai dirbantis kompiuteriu, žinantis Valstybinės kalbos tikslingą vartojimą, raštvedybos ir archyvų tvarkymo reikalavimus, tvarkingas, kruopštus, atidus, sugebantis greitai orientuotis situacijose, norintis tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją, žinantis reprezentavimo subtilumus.

2. Raštvedys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, darželio nuostatais, vadovo įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Raštvedys turi mokėti, žinoti ir išmanyti:

3.1. pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų rekvizitus, raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;

3.2. bendruosius reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius (reikalų) dokumentus;

3.3. popierinių ir elektroninių dokumentų įforminimo reikalavimus;

3.4. norminius aktus, kurie nustato specialiųjų dokumentų tvarkymo taisykles;

3.5. dokumentų parengimo ir perdavimo į archyvą tvarką;

3.6. fizinių asmenų dokumentų saugojimą;

3.7. dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas;

3.8. administracinės kalbos kultūros pagrindus;

3.9. dokumentų ir raštų tekstus.

4. Terminus ir specialiąją reikšmę įgijusius žodžius:

4.1. valstybinės kalbos tikslingą vartojimą;

4.2. kanceliarinę (raštinės) kalbą;

4.3. administracijos darbo reglamentą;

4.4. dokumentų apskaitos reikalavimus;

4.5. dokumentų analizavimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose vietose tvarką;

4.6. tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

III. PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą.

IV. PRIVALUMAI: darbo patirtis, užsienio kalbos mokėjimas. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

V. DOKUMENTAI PRIIMAMI iki 2020-10-19 16.00 val. Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus kabinete (Statybininkų g. 17, Prienai). Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktore@gintarelis.prienai.lm.lt su nuoroda raštvedžio atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

VI. PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai telefonu ar elektroniniu laišku.

Tel. pasiteiravimui (8 606) 03 284 el. p. direktore@gintarelis.prienai.lm.lt

———————————————————————————————————————————–

Mieli pedagogai, būkite Mokytojais ne dėl savęs, bet dėl tų, kuriems Jūsų labiausiai reikia; skatinkite tiek save, tiek kitus nuolatos judėti į priekį, atrasti bei pažinti; būkite akylais augimo ir tobulėjimo stebėtojais, gebančiais padėti atsiskleisti kiekvieno talentams; burkite bendruomenę, kurioje kiekvienas jaučiasi saugus ir išgirstas; inicijuokite pokyčius. Lai Jūsų širdis džiugina susidomėjusios vaikų akys bei nuoširdžios šypsenos.

——————————————————————————————————————–


_______________________________________________________________________________________________

Mokytojų tarybos posėdis 2020-08-31
——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————-

ATMINTINĖ DĖL DARŽELIO LANKYMO

Ką turėtumėte žinoti atvykus į įstaigą karantino metu

Grupių darbo laikas 7.00–17.30 val. Pailginta grupė karantino metu nedirbs.

♦ Į darželį vaikai bus priimami per nurodytą įėjimą (antros durys nuo kiemo vartelių) nuo 7 val. iki 8.15 val. ryto. 8.20 val. bus rakinami kiemo varteliai ir vaikų nepriimsime.

♦ Atvesdamas ir pasiimdamas vaiką (-us) iš įstaigos suaugęs asmuo turi dėvėti nosį ir burną dengiančią priemonę (veido kaukę, respiratorių, ar kitą priemonę), pirštines. Vaikams kaukių dėvėti nereikia.

♦ Pro duris į koridorių, kuriame visuomenės sveikatos specialistė matuos temperatūrą, tėvai bus įleidžiami po vieną (vienas iš tėvų ir vaikas), kiti laukia eilėje lauke. Jame prašome laikytis saugaus 2 metrų atstumo vieni nuo kitų. Esant blogam orui, kas 2 metrus leidžiama laukti koridoriuje. Vaikus į grupes palydės lopšelio-darželio auklėtojų padėjėjos.

♦ Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,30 ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.), į darželį NEPRIIMAMI.

♦ Draudžiama į darželį neštis žaislus ar kitas priemones iš namų.

♦ Vaikai maitinami įprasta tvarka ir jokio maisto neštis nereikia.

♦ Švietimo pagalba (logopedo, psichologo) karantino metu bus vykdoma nuotoliniu būdu. Būrelių veikla nebus vykdoma.

♦ Organizuodami darželyje veiklą griežtai laikysimės visų saugumo reikalavimų.

♦ Prieš pasiimdami vaiką (-us) iš darželio informuokite lopšelio-darželio auklėtoją nurodytu telefonu ir lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja palydės vaiką iki kiemo vartelių. Kuomet vaikai bus lauke, vaikų privaloma laukti prie kiemo vartelių, darželio darbuotoja palydės vaiką iš žaidimo aikštelės iki Jūsų.

Tikimės supratingumo ir vieningos bendrystės!

 

———————————————————-

DĖMESIO!

NUO GEGUŽĖS 18 D.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelės priežiūra, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose.

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojama temperatūra. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama patalpoje įėjus per nurodytas vienas lauko duris.

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), pirštines.

Vaiką atlydintis asmuo privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su rankų dezinfekcijai skirta priemone; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę. 

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, ar kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

Dėl mokesčio.

Nuo gegužės 18 d. karantino metu mokamas maitinimo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei maitinimo, nei mokesčio ugdymo reikmėms nemoka.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

                                                                                                           Administracija

———————————————–

Dėl vaikų priežiūros paslaugų karantino metu

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 23 d. yra priimtas LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-977 Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“. Šiuo metu lopšeliai-darželiai ir ikimokyklinio ugdymo grupės dar nepradeda veikti, tačiau, vadovaujantis šiuo nutarimu, yra galimybė teikti vaikų priežiūros paslaugas tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis bei pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

Minėtas nutarimas įpareigoja tėvus, įtėvius, globėjus ar rūpintojus kreiptis dėl vaiko priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų tik įvertinus visas kitas vaiko(-ų) priežiūros galimybes namuose. Atkreipiame dėmesį, kad priežiūros paslauga negali būti teikiama, jeigu vaikas (-ai):

  1. Serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (daugiau informacijos žr. įsakyme).
  2. Gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (daugiau informacijos žr. įsakyme).

Prienų rajone vaiko (-ų) priežiūros paslauga, atsižvelgiant į poreikius, bus teikiama viename ar keliuose Prienų miesto lopšeliuose-darželiuose. Bendrojo ugdymo mokyklose esančias ikimokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai taip pat būtų priimami į miesto lopšelius-darželius.

Tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai dėl vaiko (-ų) priežiūros paslaugos gali kreiptis į švietimo įstaigą, kurioje jų vaikas (-ai) lankė ikimokyklinio ugdymo grupę, užpildydami nurodytos formos prašymą ir kartu su juo pateikdami darbdavio pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (pateikiamos abiejų tėvų pažymos). Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu švietimo įstaigų interneto svetainėse nurodytais adresais. Tais atvejais, kai dirbama pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, kartu su prašymu reikia pateikti savo paties parengtą ir pasirašytą pažymą dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją.

Aktualūs dokumentai:

– prašymas dėl vaiko (-ų) priežiūros paslaugos;

– LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-23 sprendimas Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

http://www.prienai.lt/go.php/lit/Del-vaiku-prieziuros-paslaugu-karantino-metu

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

 ————————————————————

SVARBI INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO UGDYMO!

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas labai svarbus ugdant vaikus kaip asmenybes, todėl mūsų pedadogai yra pasiruošę dirbti nuotoliniu būdu.
Informuojame, kad bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima vyks pasitelkiant šias informacines priemones: „Viber“, „Facebook-Messenger“, „Skype“, elektroninio pašto platformos, taip pat konsultacijos telefonu, kurių dėka pedagogai, vaikai ir tėvai galės bendrauti bei bendradarbiauti nuotoliniu būdu. Apie pasirinktą grupės prieigą kiekvieną iš tėvų informuos grupių pedagogai.
Naujas temas, užduotis, filmuotą medžiagą pedagogai pateiks elektroniniu būdu. Atliktų užduotėlių nuotraukas, video tėvai galės įkeltį į savo turimos grupės elektroninę platformą.
Dėkojame už supratimą ir tikimės sklandaus bendradarbiavimo.
Kilus klausimams prašome susisiekti su grupės auklėtojomis.

Bendra darželio ir nuotolinio ugdymo informacija, jei ji neprieštarauja ES Bendrųjų duomenų apsaugos įstatymo reikalavimams, bus teikiama telefonu arba el. paštu. Ugdytinių tėveliai ją galės rasti svetainėje skyriuje „Paslaugos/ Ugdymas nuotoliniu būdu“ ir socialiniame tinkle „Facebook“ esančiame darželio puslapyje.

Sieksime padaryti viską, kad mažieji būtų sėkmingai lavinami toliau ir jų žinios nenukentėtų.

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis

 

 ___________________________________

 Dėmesio!!! Gripo epidemija

_________________________________________________________________________________________

2020 02 28   informacija dėl koronaviruso

 2020 m. vasario 26 d. paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės (Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo visoje šalyje“), informuojame, ką svarbu žinoti dėl koronaviruso ir kaip elgtis saugant savo ir kitų bendruomenės narių sveikatą.
https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso   ČIA
 
 
 
 

Visuotinio darbuotojų susirinkimo 2020-01-31 santrauka

VISUOTINIS DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 30 d. 17.30 val. Švenčių salėje vyks visuotinis Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Dėl teisės aktų pakeitimų 2019 metais (direktorė J. Liutkuvienė).
  2. Dėl vadovo 2019 metų veiklos ataskaitos (direktorė).
  3. Dėl 2019 metų vadybinės ir ugdomosios veiklos (direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. D. Bunevičienė).
  4. Dėl 2019 metų finansinės veiklos, įstaigos 2019 metų biudžeto įgyvendinimo ir 2020 metų biudžeto suplanavimo (buhalterė V. Bukevičienė).
  5. Dėl 2019 metų ūkinės veiklos (ūkvedys A. Zadavičius).
  6. Dėl darbuotojų metinių veiklos vertinimų išvadų (direktorė).                              

Direktorė